Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke met Webcrafter overeengekomen overeenkomst, waaronder elke opdracht en op elke overeengekomen vervolgopdracht.
 • Webcrafter is de eenmanszaak van de heer S.P. Touw, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63688891 (hierna: “Webcrafter”).

Artikel 2: Aard van de overeenkomst

 • Webcrafter sluit uitsluitend opdrachtovereenkomsten met een opdrachtgever in de zin van titel 7, boek 7 BW (artikel 7:400 e.v. BW), op grond waarvan voor Webcrafter een inspanningsverplichting geldt en nimmer een resultaatsverplichting. Dat betekent dat, hoewel Webcrafter zich zal inspannen een beoogd resultaat te behalen, in geen geval het resultaat daarvan juridisch wordt gegarandeerd.
 • Opdrachten worden geacht uitsluitend aan Webcrafter te zijn gegeven en niet aan enige aan Webcrafter verbonden persoon. Dat geldt ook indien het de bedoeling van een opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde aan Webcrafter verbonden persoon zal worden uitgevoerd.
 • Indien Webcrafter samen met anderen een opdracht heeft ontvangen, is Webcrafter alleen aansprakelijk voor nakoming van verplichtingen die uitdrukkelijk verplichtingen van Webcrafter zijn.
 • De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3: Uitvoering van de opdracht

 • Webcrafter zal opdrachten zo goed mogelijk uitvoeren binnen een per opdracht overeen te komen termijn. Webcrafter deelt haar activiteiten naar eigen goeddunken in en beschikt zelfstandig over haar tijd, zonder dat zij uit dien hoofde tot enige verantwoording tegenover de opdrachtgever gehouden is, anders dan de verplichtingen op grond van de wet. Termijnen zijn nooit fataal, tenzij expliciet anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 • Elke aansprakelijkheid van Webcrafter is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de opdracht aan de opdrachtgever is gefactureerd en voldaan in het jaar waarin de aansprakelijkheid is ontstaan, met een maximum van € 5.000 (vijfduizend euro), of, in voorkomend geval, tot het bedrag dat voor de betrokken aanspraak wordt uitgekeerd onder de door Webcrafter afgesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Webcrafter accepteert alleen aansprakelijk voor directe schade en is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Elke vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met aansprakelijkheid van Webcrafter daarvoor.

Artikel 5: Inschakeling van derden en vrijwaring

 • Indien Webcrafter voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt, mag Webcrafter de opdracht aan de derde geven in eigen naam of als gevolmachtigde in naam van de opdrachtgever. De opdrachtgever is gebonden aan de voorwaarden die Webcrafter met de ingeschakelde derden overeenkomt en Webcrafter is bevoegd namens de opdrachtgever een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden.
 • De opdrachtgever vrijwaart Webcrafter voor aanspraken van derden en andere schade die Webcrafter in verband met de opdracht lijdt, voor zover de aanspraak of de schade hoger is dan het bedrag dat daarvoor wordt uitgekeerd onder de door Webcrafter afgesloten verzekering(en), vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

Artikel 6: Communicatie

 • De opdrachtgever stemt ermee in dat Webcrafter gerechtigd is te communiceren via niet beveiligde elektronische weg, waaronder begrepen via e-mail, telefoon, WeTransfer, WhatsApp of andere (internet) diensten, behoudens voorafgaande andersluidende schriftelijke afspraak.

Artikel 7: Vergoeding, betalingstermijn en kosten 

 • Elk aanbod van Webcrafter, ook elk aanbod in een schriftelijke overeenkomst, is vrijblijvend, ook als ter zake een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 • Facturen dienen binnen de in de overeenkomst of de op de factuur genoemde termijn te worden voldaan. Betalingstermijnen zijn fataal, zodat de opdrachtgever in verzuim is na ommekomst van de termijn, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
 • Weigert opdrachtgever zijn (volledige) medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Webcrafter, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Webcrafter te betalen.
 • Opdrachtgever kan de opdracht aan Webcrafter op elk gewenst moment beëindigen. Wanneer opdrachtgever de opdracht beëindigd, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van Webcrafter te betalen.
 • Klachten over facturen dienen binnen 30 dagen te zijn geuit, waarna de factuur als geaccepteerd heeft te gelden.
 • Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die gemaakt dienen te worden om de factuur te incasseren, zullen door de opdrachtgever aan Webcrafter worden vergoed.
 • Tenzij expliciet anders is vermeld, zijn prijzen exclusief daarover verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 8: Overmacht

 • Webcrafter is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de opdrachtgever indien Webcrafter daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Onder het voorgaande worden in elk geval, niet limitatief, verstaan de volgende omstandigheden:
 • Technische problemen, zoals een crash, hack, beïnvloeding door ransom software of andere uitval van een computer, software of informatica-systeem, de infectie van de software door een virus daaronder begrepen.
 • De plotselinge onbeschikbaarheid van Webcrafter. Indien Webcrafter onverwacht tijdelijk geen werk meer kan verrichten en Webcrafter kan aantonen dat zij alle redelijke maatregelen heeft genomen om in een vervanger te voorzien en hierbij zonder resultaat is gebleven.
 • Andere van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Webcrafter geen relevante invloed kan uitoefenen, maar waardoor Webcrafter niet in staat is haar verplichtingen (integraal) na te komen.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

 • Webcrafter behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij anders overeengekomen.
 • Intellectuele eigendomsrechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Webcrafter worden gekopieerd, aan derden worden getoond en/of ter beschikking worden gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

 • De overeenkomst van opdracht en elke niet-contractuele verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met die overeenkomst, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 • De rechtbank te Middelburg is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die op grond van of in verband met de overeenkomst van opdracht ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan en niet-contractuele verplichtingen.

Meer websitebezoekers?        [Start met bloggen]

Schrijven voor SEO Checklist
>