Top 10 content ideeën voor social media

Top 10 content ideeen voor social media-Webcrafter

Als je iets op je sociale media post, wil je daariets mee bereiken. Door je tekst en je visuelemateriaalwil je jelezersboeien, activeren, raken, overtuigen… En je wildatmensengefascineerdzijn door je post. Geennood, er zijneen hele resem tips en tricks.

Stel jezelf en je bedrijf voor

Wie is de man of vrouw achter je bedrijf en waarstaat die voor? Wat zijn je waarden en die van je bedrijf? Toon eenduidelijkefototijdenseenbezigheid die joutypeert.

Of gebruikeenvideoboodschap

Komuit je comfortzone en steljezelf voor in een video en doe dat in je natuurlijke habitat. Praat al wandelend in het bosals je natuurliefhebber bent. Toon je labrador of je poesals je eendierenvriend bent. Ga eventueel voor een ‘elevator pitch’ en beschrijfjezelf in eenminuut.

Schijfeenpassiepost

Waarom doe je wat je doet? Wat wil je bereiken en belangrijkernog: waarom? Leg uitwaarom je zo graagmenseninformatiegeeft over planten of waarom je kinderen Frans willeren. Leg uitwaarvanjijgelukkigwordt en hoe jijanderen even gelukkigwilmaken. Zegookvanuitwelkenoodzaak of vanuit welk gevoel je activiteitontstaan is. Maak je ‘why’ duidelijkaan je sympathisanten.

Haak in op de actualiteit

Zoekeenactuele trend en betrek je activiteitenerbij. Misschien is er eennieuwsitemdat je mateloosfrustreert. Of net inspireert. Durferoverschrijven en maakduidelijk wat je bedrijfermeetemakenheeft of hoe jijdaarkan op inspelen.

Kijk op de top-topical kalender

Zoveelfeesten en herdenkingsdagen, bijnaelkedagstaat er weliets of iemand in de kijker. Wie weetkan je ergenseenboeiende link leggen met je bedrijf.

Toon je kwetsbaarheid en je feilbaarheid

Ongetwijfeld ben je ooiteenkeerberoepsmatigzwaar de mist ingegaan. Vertel dat. Toon je volgersdat je menselijk bent en soms blunders begaat. Neem jezelf op dat moment nietteserieus. Mensengaanzichzelf in jouherkennen. Niemand is perfect.

Wat is moeilijk voor je?

In het verlengdehiervankan je vertellenwaar je mee worstelt. Wat houdtjoubezig en zou je graaganderszien in je leven of je business? En hoe ga je dataanpakken? Kunnen de mensen je hierbijhelpen?

Betrek je volgers

Je zit met een dilemma. Je twijfelt of je nogeenbijkomendedienstaan je bedrijfgaatkoppelen. Vraag je volgers wat zijervanvinden. Laat zevoelendatzebelangrijk voor je zijn en dat je rekeninghoudt met hunmening en huneventuelewensen.

Organiseereen poll

Laat je bezoekershun stem uitbrengen. Peilnaarhun idee door hen de kanstegevenhunvisie met joutedelen. Betrek hen zo bij je business. Overtuig hen van het gevoeldatzeeenrolspelen in je beslissingen en dusbelangrijk voor je zijn.

Bespreekeenmijlpaal

Je bent bijlesleerkracht Frans en je hebt net je vijftigsteleerlingbinnengehaald. Deeldatheuglijkefeit met de lezers van je post. Leg uit hoe je jevoeltbij het behalen van de mijlpaal en hoe je hem bereikthebt. Durfookvertellenwaar je ditvolgensjezelfaantedankenhebt.

Even terugkijken

Maak van het vermelden van je mijlpaalgebruik om terugtekijken op de toffe en de minder toffemomenten van de voorbijeperiode. Hoe is je bedrijfgeëvolueerd, eventueel met vallen en opstaan? Wat heb je daaruitgeleerd voor de toekomst?

Achter de schermen

Laat eenwerkdagzien in je bedrijf. Toon hoe het eraantoegaat en vertelookeensietsuit je dagelijkseleven. Hoe brengjijeenvrijedag door? Wat zijn je bezighedenwanneer je eensnietaan het werk bent. Wie zijn je vrienden en op wiekan je rekenenals het eens wat minder gaat. Vertel over je favorietereisbestemming. Kortom: wie is de persoon achter het bedrijf? Toon ook je werkplek, de plekwaar je jeideeënuitbroedt die je helpen je business tedoengroeien.

Durfeenbeetjeopscheppen

Weet je nog, je vijftigsteleerling? Durfposten hoe goed je het gebruik en de vorming van de Passé Composéaan hem of haarhebtuitgelegd. Laat die leerlingals het ware aan het woord en laat hem jou en je kwaliteitenpromoten. Toon duspositieve reviews. Ook dat is eensuccesvolle social media strategie.

Zet de klant in de kijker

Leg de focus op je leerling. Wat doethij met de kennis die hij van jouontving? Hoe is hij er beter van geworden of er eenandermens door geworden? Wie weetheeft het hem geluk of zelfvertrouwenopgeleverd. Op eensubtielemanierzet je zo jezelf in de spotlights zonderdat het te hard opvalt.

Wat zegteenleverancier of partner over je?

Laat anderen in je omgevingaan het woord in je post. Waarom is de samenwerkingtussenjulliezo’nsucces? En wat is het voordeel voor de klant?

Ga voor humor

Entertainment is belangrijk. Durfgevat en grappiguit de hoektekomen. Zoekeenlachwekkend moment in de geschiedenis van je bedrijf. Vraagaan je volgers om ookietsgrappigsuithunleventevertellen. Zorg voor eenpassendeafbeelding. Verzineventueeleen eigen toffe quote die je met eenprogrammaals Canva ontwerpt.

Eenbestaande quote

Uiteraardkan je ookgaan voor eenbestaande quote die je van het internet plukt. Doe ditniettevaak, maar misschien op een moment dat je wat minder tijd of inspiratiehebt. Zorg dat de quote past bijjou en je bedrijf.

Er is meer

Bovenstaande is eenpotentiële top 10 content ideeën voor social media. Uiteraard is er meer.

Benieuwd hoe Webcrafter jouw social media naar een hoger niveau kan tillen? Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in.

Sander Touw is Managing Director van Webcrafter. Enthousiast over het gebruik van technologie om de wereld een betere plek te maken. Gelooft dat technologie kan worden gebruikt om mensen met elkaar te verbinden, informatie te delen en problemen op te lossen. 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>